Det er mennskelig å feile.

Mennesker kan gjøre feil.

I noen situasjoner kan det kun berøre noe få mennesker i andre kan det få
fatale følger for flere. I vårt moderne samfunn har vi som oftest svært
strenge krav til sikkerhet og prosedyrer i aktiviteter som innebærer stor
risiko for tap av menneskeliv.

Sikkerhetssystemene i ett fly er svært avanserte, det samme gjelder for utdanning av piloter og
bakkemannskaper. Her er det en rekke prosedyrer og sikkerhetstiltak som må følges. Det stilles
strenge krav til utdanning og kontinuerlige oppdateringer for å ivareta sikkerheten til flypassasjerer.

Skjer det en feil i ett eller annet ledd her kan dette få fatale følger og hundrevis av menneskeliv
kan gå tapt som følge av menneskelig eller teknologisk svikt.

På samme måte burde det stilles strenge krav til utdanning, oppdateringer og kvalitetssikringer i
systemer og for ansatte i statlige organisasjoner da feil her kan få fatale følger for en hel nasjon.

 

Er det Norske folk verdens dårligste på å ansette riktige folk i ledene stillinger?

Det kan virke som om kvalitetssikring på den informasjonen som kommer ut til folket i forhold til helse er
fullstendig fraværende. 
Statlige organer er i utgangspunktet opprettet av folket til det beste for folket.
Så det er i utgangspunktet vi folket som skal drifte og styre alle disse statlige organene.
De aller fleste statlige organer er i normal og uforandret drift uansett hvilket parti som sitter ved
makten. Vi får derfor ingen utskiftning av personell eller særlig kontroll med kvalitetssikring.
Gjøres det feil her vil ikke dette bli avdekket selv om nye politikere kommer til makten.

Det stilles jo overhode ingen krav til for eksempel kunnskap om helse for å bli helseminister.
Denne oppgaven blir jo bare tildelt en person i det partiet som styrer.
Denne personen vil kun forholde seg til rådgivere og statlige organer som også tidligere helseminister støttet
seg til. Så er det en feil i systemet vil ikke en ny helseminister utgjøre noen forandring. Det såkalte systemet
fortsetter slik det alltid har gjort uten at noen stiller spørsmål ved det.

Det har i de senere år blitt avdekket en del fatale feil i forhold til dette her i Norge. Å få rettet opp i dette vil ta
lang tid da statlige organer jobber svært sent. Det kan virke som om mange har beslutningsvegring. Det ser
man jo også ofte på de milliarder av kroner som brukes på utvalg og konsulenter. Hva med heller å ansette
folk som har kompetansen?

Det må da være bedre for felleskapet å betale 250 .- kroner timen til en ansatt med kompetanse, enn å
betale 50.000.- kroner timen til en konsulent?

Det kan i mange tilfeller også virke som om flere statlige organer har sterke bånd til industrien, noen
som kan gjøre det ekstra vanskelig å rette opp i feilene raskt og effektivt selv om de er av grov karakter.

 

Eksempler på feil som vil få fatale følger.

En av de groveste og kanskje mest fatale feil som er gjort er i forholdt til Statens strålevern og de
retningslinjer de har satt her Norge for hva som er ansett som trygge grenseverdier for stråling
fra mobiler og trådløse nett, eller EMF som det også kalles. 
Her er det noen som ikke har fulgt
med og fått med seg fakta og heller ikke oppdatert seg de siste 20 årene.

Data, elektronikk og kommunikasjons bransjen er kanskje den bransjen der det skjer
teknologiske fremskritt i raskest tempo. Her har utviklingen gått fremover i en enorm fart. 
Men til
tross for lansering av utallige nye teknologier og produkter, har ingen ting skjedd i forhold til
retningslinjer for trygg bruk fra statens strålevern. Her står alt på stede hvil uten oppdateringer.

Så her må det enten være ansatte som ikke har forutsetninger for å gjøre jobben de er satt til,
eller menneskelig svikt i interne prosedyrer for oppdateringer. 
Vi har ingen spesialister på dette
med elektromagnetisk stråling her i Norge. Derfor må staten innhente informasjon fra eksterne kilder.
Informasjonen fra disse instansene går derfor uredigert ut som informasjon til folket da ansatte i
Statens strålevern ikke er spesialister på feltet.
 Hadde vi folket, stilt krav til at ansatte her skulle
inneha nok kompetanse så ville retningslinjene kommet direkte uten å måtte innhente informasjon
fra eksterne kilder.

Statens strålevern forholder seg til en privat organisasjon som kalles ICNIRP når det kommer
til retningslinjer for hva som er ansett som trygge verdier i forhold til stråling.

Nå i de senere år er det avdekket at det er gjort en fatal feil her i forhold til det som regnes som
trygge strålingsverdier. Denne glippen vil få alvorlige følger for alle som berøres av slik stråling.

I skriv fra ICNIRP  står det følgene i forhold til hva som regnes for maksimums grense for stråling i
forhold til oppvarming av veske i vev. Man ser at det kan sendes 9.000.000 mw inn i en plastdukke
fylt med vann før strålingen begynner å varme opp vannet. Så dette er maks grense for oppvarming
av veske i vev, slik som kroppens vann og blod.

De sier videre at denne verdien kun tar hensyn til oppvarming av veske i vev og tar ikke høyde for
mulige skader på gener og DNA ved lavere strålingsverdier. 
Så informasjonen her skal ikke brukes
som grense for trygg bruk av mobiltelefoner og liknende utstyr. Videre står det at alle land må følge
med på relevant forsking og justere sikkerhets parametre etter de siste forskningsfunn.

Ser du feilen her ?

Det kan virke som om noen kun har tatt seg tid til å lese de første linjene og så gått til bake til å legge
kabal på pc. Dette blir i såfall en menneskelig svikt som er i ferd med å få fatale følger.

Relevant forskning har for lengst avdekket at stråling som er mange millioner ganger svakere gir
skader på gener og DNA. 
Det kan være enklere å forstå at dette er svært skadelig om man ser at
alle involverte parter her har frasagt seg ethvert ansvar for skader som følge av belastning fra stråling.

Mobiltelefonselskapene, telekommunikasjons bransjen og forsikringsselskapene har  gått ut å fraskrevet
seg ethvert ansvar. I land der de har egne spesialister som følger med og har kunnskap er maksverdier
for stråling satt mye lavere enn her i Norge.  Noen land har satt maks verdier som er flere millioner ganger
lavere enn her i Norge. 

Hvilke signaler føler du att dette gir, at stråling er helt ufarlig?

 

Elektromagnetisk stråling.

Det har som nevnt blitt avdekket at stråling fra mobiltelefoner, WI/FI etc er svært helseskadelig.
De retningslinjer på grenseverdier for stråling som i dag gies vil bli radikalt redusert i tiden fremover.
Men som med alt som skal igjennom byråkratiet vil det ta tid før det offentlige har dette på plass.
Andre land har kommet mye lengre på dette feltet enn Norge og man ser at det i flere land nå er
forbudt med trådløs teknologi i barnehager og skoler. Man har også enkelte steder totalforbud mot
trådløs teknologi på offentlige plasser. Mobilmaster i nærheten av skoler demonteres. Det er også
hele byer hvor trådløs teknologi nå er forbudt.I Frankrike forberedes det nå massesøksmål mot staten etter innføring av dise nye Smart strømmålerne.
De har også vist seg å være svært helseskadelige og andre land sier nei.

 Disse skal jo også ut her i
Norge nå. Alle de som er oppdatert på feltet har reservert seg mot å få installert disse da de vil gi alvorlige
helseskader. 

Installasjonen av disse bryter også med menneskerettighetene, slik at det er flere momenter
ved disse målerene som ikke er bra. Det har også blitt mye enklere å reservere seg mot disse målerne
da de fleste nettselskaper nå er klar over at de bryter loven.

Man ser at andelen mennesker som blir akutt syke av stråling øker radikalt i omfang. Den største
faren vil imidlertid ligge i de permanente skadene som påføres Gener og DNA.
Forskere over hele verden advarer nå mot at barn og ungdom bruker slik teknologi og det spås en
epidemi av syke barn i nær fremtid. Mer enn 200 forskere og vitenskapsmenn har levert inn en appell
til WHO om at det må gjøres strakstiltak for å redusere eksponeringen av stråling radikalt. Europarådet
har også gått ut og advart mot dette og sier det må gjøres strakstiltak. Men politikere og byråkrater
reagerer ikke.

 Dessverre for mange i Norge er det allerede for sent da skadene allerede har oppstått,
slike skader er ikke reverserbare.

Her må man som foresatt eller forelder sette seg inn i fakta og gjøre grep da det vil ta litt tid før det kommer
nye retningslinjer på plass. Mobilbransjen har allerede gitt informasjon om at barn ikke skal bruke
mobiltelefoner annet enn i nødstilfeller. Barn skal heller ikke ha Smarttelefoner, kun enkle telefoner som
stråler minst mulig.

Det har også blitt gitt beskjed om at telefoner ikke skal oppbevares inntil kroppen. Så man må for all del
ikke gå med mobiltelefoner som er slått på i lommen. At det nå selges mobiltelefoner beregnet for barn
som er designet som en klokke man bærer på armen skulle ikke vært lov om retningslinjer ble fulgt. Her
igjen er det svikt i sikkerhetsrutiner hos statlige organer. 

Som ett resultat av alle fakta som har kommet
frem ved bla høyesterettsdommer som fastslår kreft fra stråling den siste tiden har forsikringsbransjen
gått ut og gitt beskjed om at de reserverer seg for skader som følge av stråling fra slikt utstyr.

Stråling fra mobiltelefoner og WI/FI er nå satt i samme kategori som atomulykker, asbest, naturkatastrofer
og vil derfor ikke bli dekket av forsikringen.

Det blå lyset fra dataskjermer, mobiltelefoner og nettbrett lager og så hormonforstyrrelser. Her blir
søvnhormoner forstyrret da kroppen lager hormoner som er ment å få deg til å våkne når blir påvirket
av lysbølgene en slik skjerm sender ut.
 Dette er årsaken til at de fleste unge i dag ikke føler at de sover
god og er uthvilte nok. Så dette er en 
medvirkende årsak til mange helserelaterte problemer hos barn og
unge. 

Det blir for mye å gå inn på alle detaljer om de skadelige virkningene på kroppen av elektromagnetisk
stråling her.

Men følgende små ting kan nevnes.

Øker faren for kreft, spesielt i hjerne, skjoldbukskjertel, bryst, lymfe, etc. Gir nevrologiske skader.
Skader ryggrad. Øker faren for Epileptiske anfall. Gir kviser og uren hud. Øker utskillelse av kvikksølv fra
tannfyllinger. Gir oksidativt stress som øker aldrings hastigheten på alle kroppens celler.

Skader foster, øker faren for ikke å få barn. Dette er kun ett svært lite utvalg av hva man finner i studier.
Alle disse studiene skulle våre statsansatte sette seg inn i. Det gjør de dessverre ikke.

Sett deg inn i fakta og vær bevist på alle disse tingene og del din kunnskap med andre.

Bruk kun kablet internett. Ikke la barn bruke mobiltelefoner og nettbrett. Mobilsamtaler skal kun vare i 3
minutter for at den ikke skal skade deg unødvendig. 
Dette vil være av stor betydning for helsen til våre barn
og kommende generasjoner.

For oppdatert og relevant informasjon vil jeg oppfordre alle til å oppsøke websidene til Einar Flydal.
Dette er en kar med lang fartstid i bransjen og har i mange år vært ansatt i Telenor.

Han kom over en del hemmeligstemplet forskning for mange år siden som viste at slik stråling skadet bl.a
gener og DNA. Han har satt seg som mål å få samlet alt relevant informasjon
på en siden. Han har gjort en formidabel jobb med å systematisere og dokumentere fakta som viser at slik
stråling er svært skadelig. 
Som følge av den fatale feilen Statens strålevern har gjort har det også blitt
opprettet flere organisasjoner som skal ivareta folkets interesser.

Folkets strålevern er en slik organsisasjon hvor jeg anbefaler alle å melde seg inn og ha kontakt med for på
denne måten å få relevant informasjon inntil det kommer på plass i de statlige organer.

Del gjerne informasjon med andre. Spesielt med tanke på barna.   Vi er mange som jobber med å spre fakta
om dette, men vi må bli enda flere.
 Noen har lykkes med å komme i kontakt med politikere og ansatte i
kommunen for å opplyse. Vi har forsøkt dette her også, men her er det ingen som svarer når vi sender
forespørsler.

Vi har skoler her hvor mange elever og lærere føler seg uvel. Det er kanskje ikke så rart da det i noen skoler
kan være over 20 trådløse senderstasjoner!
 Her har nok mange allerede fått permanente skader på gener og DNA.

Slik skal det ikke være, vi trenger systemer for å kvalitetssikre ansatte og systemer i Stat og kommune raskt.

 

 

Publisert under:
cards
Handlekurven Produktet er tatt bort Gjør om
  • Handlekurven er tom.